جملات معماران بزرگ

تام مین :

چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از طریق بافت و رنگ آنها بدست میآید، زبانی حاصل میشود

“معماری یک ورزش در مسافت طولانی است. شما فکرتان را بر روی آن Ù…ÛŒ­Ú¯Ø°Ø§Ø±ÛŒØ¯ Ùˆ Û³Û° سال با آن همراه Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆÛŒØ¯ØŒ تا اینکه Ú©Ù…­Ú©Ù… در این رشته راه Ù…ÛŒ­Ø§ÙØªÛŒØ¯.”

**

ماریو بوتا  :

“مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر Ùˆ نیز علائمی Ú©Ù‡ از طریق بافت Ùˆ رنگ آنها بدست میآید، زبانی حاصل میشود Ú©Ù‡ میتواند مکمل اندیشه  Ùˆ راهگشای معماری باشد.”

**

ریچارد باکمینستر فولر :

“من زمانی Ú©Ù‡ روی حل یک مسأله کار Ù…ÛŒ­Ú©Ù†Ù…ØŒ هرگز در مورد زیبایی راهحل آن فکر نمی­Ú©Ù†Ù…. من تنها به این میاندیشم Ú©Ù‡ چگونه مسأله را حل کنم. اما بعد از حل مسأله،اگر راه­Ø­Ù„ بدست آمده زیبا نباشد، Ù…ÛŒ فهمم Ú©Ù‡ این راه حل اشتباه است.”  

**

ژان نوول :

" معمارانی كه حرف بیشتری برای گفتن دارند معمارانی هستند كه واقعاً  میسازند. " 

**

پیتر آیزنمن :

" چارلز جنكز ظرفیت خاصی برای پیشگویی آنچه در معماری اتفاق خواهد افتاد دارد . او با معماری بعد از مدرن به دنبال گذشته بود ولی با كتاب معماری پرش كیهانی خود برای اولین بار رو به آینده دارد . "

**

پیتر آیزنمن :

: حقایق علمی بهانه ای برای معماری هستند نه توجیهی برای آن . "

**

بهرام شیر دل :

" معماران هم مثل اهل حرفه های دیگر در یك مقطع زمانی پی می برند . كه شرایط جهان دارد تغییر می كند و كار حرفه ای آنها وقتی ارزش دارد كه در شرایط جدید بتواند نقشی ایفا كند . "

**

هوشنگ سیحون :

" کلام آخر من ایران است . "

**

پاتریك ناتگنز :

" معماری علاوه بر زیبایی با كارایی نیز سرو كار دارد یعنی علاوه بر بیان شخصی با تامین نیاز دیگران نیز درگیر است . "

**

بن فارمر :

" معماری هنری است كه نمی تواند از بافت پیرامون طبیعی و مصنوع جدا باشد . اگر قرار است مفاهیم معماری را درك كنیم تبح فنی نیازیست اساسی . معماری خوب نیازمند كارفرمای خوب است ."

**

هنری لنارد / سوزان كروهست لنارد :

" فضاهای شهری نیازمند بیان هنری اند . خاطره های ما با مكانهای با هویتی كه در آن تجربه Ù‡ÛŒ ارزشمند  رخ میدهد گره خورده است . فضای شهری در واقع قلب شهر Ùˆ منشاء زندگی روزمره است ."

**

جرج آنزورنا : 

معمار واقعی معماریست برای همه Ùˆ از Ø¬Ù…لهفقرا.

**

باری.بی.گرین بی : 

از Ù†Ø¸Ø± تاریخی معماری عینی ترین Ùˆ ماندگارترین نتیجهء آرزوی انسان برای یافتن معنا در این دنیای خاکی بوده است.

**

جی اپیلتون :

رابطه یک بنا با محیط پیرامونش معیار مهمیست که با توجه به آن میتوان شایستگی هنری بنا را ارزیابی کرد.

**

دیتریچ Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø±Ú†Øª : 

وقتی میگوییم شهری زیباست منظور آن زیبایی است Ú©Ù‡ ما از خیابانها Ùˆ میدانها _یعنی از فضای عمومی_درک میکنیم .بنابراین برای «Ø²ÛŒØ¨Ø§» کردن یک شهر باید به اینگونه فضاهای عمومی پرداخت .

**

استیون گروک : 

آثار «Ø¢Ù„تو» دل مشغولی او را به مکان Ùˆ راهها نشان میدهد.یعنی عینیت بخشیدن به تجربه ای از حرکت در مکانی از پیش ساخته.

**

چارلز جنکز : 

معماری ارگانیک این معماری بر پایه اندیشه نزدیکی بین معماری و محیط زیست شکل گرفته است. این معماری نوعی فناوری الهام گرفته از طبیعت است که الگوهای طبیعی عیناً در آن تکرار میشود.

**

شما سنگ، چوب وبتن را به کار میگیرید و با این مصالح خانه ها و محلها را می سازید، این یعنی ساختمان سازی ، کاردانی و مهارت در کار است.

ولی ناگهان شما در قلب من تاثیر می گذارید،به من خوبی میکنید، من خوشحال می شوم و می گویم:" این زیباست" ، این یعنی معماری ،هنر در آن وارد می شود.

"خانه من قابل استفاده است . از شما متشکرم، همانگونه که بایستی از مهندسین راه آهن یا خدمات تلفن متشکر باشم.شما در قلب من تاثیر نگذاشتید.

" ولی فرض می کنیم دیوارها به طرف آسمان سربلند کرده اند به طوری که مرا تحت تاثیر قرارمی دهند ، منظور شما را در می یابم.حالت فکری شما لطیف ، سرد ، زیبا و با شکوه بوده است. این را سنگهایی که به پا داشته اید به من می گویند. شما مرا به ّن مکان جلب می کنید و چشمان من آن را می نگرند. آنها چیزیی را می بینند که نمایشگر یک فکر است. فکری که نه با صدا یا کلام بلکه تنها به وسیله اشکالی که در رابطه معینی با یکدیگر قرار دارند آشکار می شود. این اشکال به گونه ای هستند که در نور به وضوح نمایان می گردند. روابط بین آنها لزوما ربطی به قابل استفاده یا در خور تشبیه بودن را ندارد و آنها آفرینش ریاضی ذهن شما هستند. آنها زبان معماری اند. با استفاده از مصالح خام و شروع از شرایطی که کمابیش متکی بر سودمندی هستند ، شما روابط معینی را به وجود آورده اید که احساسات مرا بر انگیخته است.

این یعنی معماری."

لوکور بوزیه

**

 Ù„وکوربوزیه :

چشمهایی که نمی بینند زیبایی نوین عصر حاضر را.

**

لوکوربوزیه :

 “من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است Ùˆ مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد.”   

**

لوکوربوزیه:

 “اینکه معماری در لحظهای از خلاقیت بوجود میآید، یک حقیقت انکارناپذیر است، زمانی Ú©Ù‡ ذهن درگیر چگونگی تضمین استحکام یک ساختمان Ùˆ نیز تأمین خواستههایی برای آسایش Ùˆ راحتی است، برای رسیدن به هدفی متعالیتراز تأمین نیازهای صرفاً کارکردی برانگیخته میشود Ùˆ آماده میگردد تا تواناییهای شاعرانهای را به معرض نمایش گذارد Ú©Ù‡ ما را برمیانگیزانند Ùˆ به ما لذت Ùˆ سرور Ù…ÛŒ بخشند.”

  **

میس ون دروهه :

 Ù…عماری زمانی آغاز میشود Ú©Ù‡ شما دو آجر را با دقت پیش هم میگذارید.

**

تادائو آندو:

 " Ø®Ù„اقیت حقیقی Ú©Ù„ زندگی را شامل میگردد Ùˆ به وسیله ابزارهایی از شهود بیان میشود Ú©Ù‡ فراسوی منطق Ùˆ آن چیزی است Ú©Ù‡ زبانهای دیگر قادر به ابراز آن هستند. "

**

سانتیاگو کالاتراوا:

  " هندسه شالوده Ùˆ مبنای ادراک معماری است. من از طریق هندسه به اثر خود دست مییابم. در شناخت جهان معماری، زبان هندسه مانند زبان سازه اهمیت دارد. هر دوی آنها در کنار خواص مصالح Ùˆ عالم طبیعت، برای من سرچشمههای زاینده Ùˆ مهم الهام هستند. "

**

فرانک گری:

     " Ù…Ù† بیشتر وقتم را صرف کارفرماها میکنم. زیرا معتقدم این کار ما را به پیش میبرد Ùˆ آنها هم به آنچه Ú©Ù‡ میخواهند، میرسند Ùˆ از کار احساس رضایت میکنند. این روند باعث میشود آنها بدانند Ú©Ù‡ شما مسائل آنها را میشنوید. همچنین این تعامل موقعیت ابداع را برای شما فراهم میآورد . "

**

لوئیجی اسنوزی:

" زیر بار مسئولیت شانه خالی نکن ،خودت را با فرم درگیر کن.در فرم است که تو انسان را باز خواهی یافت. "

**

آلبرتو پرز گومس :

" Ø­ØªÛŒ دیدگاه ریاضیدانی چون مندلبروت از معماری همانند دیدگاه پرنس چارلز تقلیدی کهنه است.

میس ونده رو :هیچ کس نمیتواند هر صبح دوشنبه یک سبک معماری جدید اختیار کند."

**

میس ونده رو :

" ØªØ±Ø¬ÛŒØ­ میدهم خوب باشم تا جالب توجه."

**

ژان نوول :

 " هر موقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است. "  

**

 Ø¨Ø±Ù†Ø§Ø±Ø¯ چومی :

 “مسابقات معماری خوب نیستند،چون برای مسابقه باید سریع کار کرد. البته باید در مسابقه شرکت کنید تا بتوانید کار بگیرید، اما برای بسط Ùˆ تفصیل طرح معماری، این بهترین راه نیست.”  

**

فیلیپ جانسون :

 " من از تعطیلات متنفرم. اگرشمامیتوانید ساختمانهایی را بسازید، چرا بایددر کنار دریا بنشینید؟ " 

**

 Ù¾ÛŒØªØ±Ø¢ÛŒØ²Ù†Ù…Ù†:

 “مدرنیستها مدعی هستند Ú©Ù‡ مدینه فاضله را باید در آینده جستجو کرد، پستمدرنیستها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند؛ ولی به اعتقاد من، معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند؛ معماری امروز ما باید منعکسکننده شرایط ذهنی Ùˆ زیستی جامعه امروز ما باشد.”

**

ریچارد راجرز:

 "ساختمان ها صرفاً کالا نیستند. آنها مانند پرده ای پشت صحنه زندگی ما را در شهر Ù…ÛŒ­Ø³Ø§Ø²Ù†Ø¯. معماری هنر Ø´Ú©Ù„ دادن به آن چیزی است Ú©Ù‡ ما مرتباً در آن به نمایش میپردازیم، چرا Ú©Ù‡ به خلق محیطی میپردازد Ú©Ù‡ تمامی جزئیات روزانه زندگی ما در آن اتفاق Ù…ÛŒ افتد.”  

**

لویی کان:

" Ù¾Ø±ÙˆÚ˜Ù‡Ø› یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم.” 

**

لویی کان:

 “معماری وجود خارجی ندارد. تنها اثر معماری است Ú©Ù‡ وجود دارد. معماری در ذهن موجود است. شخصی Ú©Ù‡ یک کار معماری انجام میدهد، در حقیقت آن را به روح معماری عرضه میکند . . . روحی Ú©Ù‡ سبک نمیشناسد، تکنیک نمیشناسد، متد نمیشناسد Ùˆ تنها منتظر آن است Ú©Ù‡ خود را به معرض نمایش بگذارد. بدین ترتیب معماری تجسم واقعیات غیر قابل سنجش میباشد.”  

 **

 Ø¢Ù„وار آلتو:

 “معماری ارگانیک نمیتواند نام شیوه ای خاص در معماری باشد، چرا Ú©Ù‡ معماری نیز مانند زندگی ناچار است در حوزه ارگان های موجود جلوه کند Ùˆ اصولاً زندگی ارگانیک به معماری ارگانیک نیازمند است.”

**

رم کولهاس:

 “معماری فعالیتی صرفاً در جهت پاسخگویی به نیازهای کارفرماها نیست، بلکه معماری فعالیتی است Ú©Ù‡ تولید دانش Ù…ÛŒ کند.”  

 **

رابرت ونتوری:

 “فضا را فراموش کنید ØŒ همچنین سازه Ùˆ اینگونه حرفها را ØŒ دنبال ارتباط ØŒ تمثیل Ùˆ تصویر سازی مفهومی باشید .”  

**

سرنیکولاس پوزنر:

“آلونک چتری دوچرخه یک ساختمان است Ùˆ کلیسای لینکلن (Lincoln Cathedral) نمونه ای از معماری Ù…ÛŒ باشد. تقریباً هر چیزی Ú©Ù‡ فضا را به میزان کافی برای انسان محصور Ù…ÛŒ کند تا آدمی به درون آن نقل مکان کند، یک ساختمان است. اصطلاح معماری تنها ساختمانهایی را در برمی گیرد Ú©Ù‡ با هدف برخورداری از جاذبه زیبایی شناسانه طراحی شده اند.” 

**

آدولف لوس :

 “زمانی Ú©Ù‡ ما با یک تپه Ùˆ توده خاک به طول شش فوت Ùˆ عرض سه فوت در جنگل روبرو میشویم Ú©Ù‡ با استفاده از بیل به Ø´Ú©Ù„ یک هرم روی هم انباشته شده است، به فکر فرو میرویم Ùˆ چیزی در درون ما میگوید: اینجا کسی دفن شده است. آن توده خاک معماری است .” 

**

اتین لویی بوله:

 “معماری چیست؟ آیا من آن را همسو با ویتروویوس به عنوان هنر ساختمان تعریف خواهم کرد؟ نه. این تعریف دارای یک اشکال اساسی است. انسان برای ساختن باید از تصور خود استفاده کند. نیاکان ما کاشانهشان را تنها پس از اینکه Ø´Ú©Ù„ آن را تصور میکردند، میساختند. این فرآورده ذهنی Ùˆ خلاقیت هست Ú©Ù‡ معماری را تشکیل میدهد، اینک ما میتوانیم آن را به عنوان هنر تولید هر نوع ساختمان Ùˆ به حد کمال رساندن آن تعریف کنیم. بدین ترتیب هنر ساختمان تنها یک هنر ثانوی است Ú©Ù‡ به نظر میرسد برای نامیدن بخش علمی معماری مناسب باشد.”  

**

ویلیام موریس:

“معماری شامل تمام محیط فیزیکی است Ú©Ù‡ زندگی بشری را احاطه میکند Ùˆ تا زمانی Ú©Ù‡ عضوی از اجتماع متمدن هستیم، نمیتوانیم از معماری خارج شویم، زیرا معماری عبارت است از مجموعه تغییرات Ùˆ تبدیلات مثبتی Ú©Ù‡ هماهنگ با احتیاجات بشر روی سطح زمین ایجاد شده است Ùˆ تنها صحراهای دست نخورده از آن مستثنی هستند.”  

 **

جان راسکین:

“تعریف درست معماری بطوریکه آن را از یک مجسمه متمایز کند، عبارت است از هنر طراحی مجسمه برای یک مکان خاص Ùˆ جانمایی آن در آنجا بر اساس مناسبترین اصول Ø³Ø§Ø®ØªÙ…ان.”

 **

ژاک دریدا:

“وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیرها غافل Ù…ÛŒ­Ù…انیم، فرهنگ Ùˆ شیوه­Ù‡Ø§ÛŒ قومی هر لحظه تغییر Ù…ÛŒ­Ú©Ù†Ø¯ پس روش ساختارگراها نمی­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ صحیح باشد Ùˆ یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی­Ú©Ù†Ø¯ØŒ زیرا مولف آن متن حضور ندارد Ùˆ هر بیننده Ùˆ یا هرکس Ú©Ù‡ آن متن را قرائت کند، Ù…ÛŒ­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ دریافتی متفاوت از قصد Ùˆ هدف مولف داشته باشد.”  

**

ژان نوول:

" هر Ù…وقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است. "

**

ریچارد مه یر:  

" Ø§Ø«Ø± معماری مثل فرزند یک معمار است Ú©Ù‡ معمار تمام آموخته ها Ùˆ تجربه های خود را در اختیار آن قرارمی دهد. وقتی Ú©Ù‡ اثر معماری ساخته شد دیگر زندگی خاص خودش را دارد Ùˆ معمار هم آرزو Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ زندگی خوبی داشته باشد...  

**

گفتگو بارنتسو پیانو: لامپوگنانی و ایوی، ترجمه نسرین دهقانی

معماریچیست؟ 
" Ù…عماری هنری جدا از واقعیت نیست؛ معماری حقیقی، نقاشی حقیقی، شعر حقیقی Ùˆ موسیقی حقیقی هرگز صرفاً انتزاعی نبوده است. ... معماری در مرز است، مرز بین هنر Ùˆ مردم‌شناسی، بین جامعه Ùˆ علم، بین تکنولوژی Ùˆ تاریخ. ... معماری خیال‌پردازی Ùˆ سمبولیسم، معناشناسی Ùˆ هنر روایت‌کردن داستان است. معماری ترکیبی جالب از این چیزهاست Ùˆ گاهی اوقات انسان‌گرایانه Ùˆ گاهی اوقات مادی‌گرایانه است. "

**

 ÙØ±Ø§Ù†Ú© لوئید رایت :

" معمار بایستی یک پیامبر باشد ... یک پیامبر به مفهوم واقعی کلمه ... اگر او قادر نباشد حداقل ده سال جلوتر را ببیند، نمی­ØªÙˆØ§Ù† او را یک معمار نامید. "

 **

فرانك لوئید رایت :

پزشكان بسیار راحت از معماران هستند، چون این فرصت را دارند كه اشتباه خود را دفن كنند.

**

 ÙÛŒÙ„یپ جانسون :

"معماری ، هنر چگونه صرف كردن فضاست "

."Architecture is the art of how to waste space"

 

**

 Ù…یس ونده رو :

هیچ کس نمیتواند هر صبح دوشنبه یک سبک معماری جدید اختیار کند.

**

تادائو آندو :

معماری، ساختن فضا و بالاتر از همه ساختن یک مکان است، که مانند شالوده فضا عمـل می کند.

 

**

تادائو آندو :

معماری باید کاملاً با اطراف هماهنگی داشته باشد

تام مین :

چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از طریق بافت و رنگ آنها بدست میآید، زبانی حاصل میشود

“معماری یک ورزش در مسافت طولانی است. شما فکرتان را بر روی آن Ù…ÛŒ­Ú¯Ø°Ø§Ø±ÛŒØ¯ Ùˆ Û³Û° سال با آن همراه Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆÛŒØ¯ØŒ تا اینکه Ú©Ù…­Ú©Ù… در این رشته راه Ù…ÛŒ­Ø§ÙØªÛŒØ¯.”

**

ماریو بوتا  :

“مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر Ùˆ نیز علائمی Ú©Ù‡ از طریق بافت Ùˆ رنگ آنها بدست میآید، زبانی حاصل میشود Ú©Ù‡ میتواند مکمل اندیشه  Ùˆ راهگشای معماری باشد.”

**

ریچارد باکمینستر فولر :

“من زمانی Ú©Ù‡ روی حل یک مسأله کار Ù…ÛŒ­Ú©Ù†Ù…ØŒ هرگز در مورد زیبایی راهحل آن فکر نمی­Ú©Ù†Ù…. من تنها به این میاندیشم Ú©Ù‡ چگونه مسأله را حل کنم. اما بعد از حل مسأله،اگر راه­Ø­Ù„ بدست آمده زیبا نباشد، Ù…ÛŒ فهمم Ú©Ù‡ این راه حل اشتباه است.”  

**

ژان نوول :

" معمارانی كه حرف بیشتری برای گفتن دارند معمارانی هستند كه واقعاً  میسازند. " 

**

پیتر آیزنمن :

" چارلز جنكز ظرفیت خاصی برای پیشگویی آنچه در معماری اتفاق خواهد افتاد دارد . او با معماری بعد از مدرن به دنبال گذشته بود ولی با كتاب معماری پرش كیهانی خود برای اولین بار رو به آینده دارد . "

**

پیتر آیزنمن :

: حقایق علمی بهانه ای برای معماری هستند نه توجیهی برای آن . "

**

بهرام شیر دل :

" معماران هم مثل اهل حرفه های دیگر در یك مقطع زمانی پی می برند . كه شرایط جهان دارد تغییر می كند و كار حرفه ای آنها وقتی ارزش دارد كه در شرایط جدید بتواند نقشی ایفا كند . "

**

هوشنگ سیحون :

" کلام آخر من ایران است . "

**

پاتریك ناتگنز :

" معماری علاوه بر زیبایی با كارایی نیز سرو كار دارد یعنی علاوه بر بیان شخصی با تامین نیاز دیگران نیز درگیر است . "

**

بن فارمر :

" معماری هنری است كه نمی تواند از بافت پیرامون طبیعی و مصنوع جدا باشد . اگر قرار است مفاهیم معماری را درك كنیم تبح فنی نیازیست اساسی . معماری خوب نیازمند كارفرمای خوب است ."

**

هنری لنارد / سوزان كروهست لنارد :

" فضاهای شهری نیازمند بیان هنری اند . خاطره های ما با مكانهای با هویتی كه در آن تجربه Ù‡ÛŒ ارزشمند  رخ میدهد گره خورده است . فضای شهری در واقع قلب شهر Ùˆ منشاء زندگی روزمره است ."

**

جرج آنزورنا : 

معمار واقعی معماریست برای همه Ùˆ از Ø¬Ù…لهفقرا.

**

باری.بی.گرین بی : 

از Ù†Ø¸Ø± تاریخی معماری عینی ترین Ùˆ ماندگارترین نتیجهء آرزوی انسان برای یافتن معنا در این دنیای خاکی بوده است.

**

جی اپیلتون :

رابطه یک بنا با محیط پیرامونش معیار مهمیست که با توجه به آن میتوان شایستگی هنری بنا را ارزیابی کرد.

**

دیتریچ Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø±Ú†Øª : 

وقتی میگوییم شهری زیباست منظور آن زیبایی است Ú©Ù‡ ما از خیابانها Ùˆ میدانها _یعنی از فضای عمومی_درک میکنیم .بنابراین برای «Ø²ÛŒØ¨Ø§» کردن یک شهر باید به اینگونه فضاهای عمومی پرداخت .

**

استیون گروک : 

آثار «Ø¢Ù„تو» دل مشغولی او را به مکان Ùˆ راهها نشان میدهد.یعنی عینیت بخشیدن به تجربه ای از حرکت در مکانی از پیش ساخته.

**

چارلز جنکز : 

معماری ارگانیک این معماری بر پایه اندیشه نزدیکی بین معماری و محیط زیست شکل گرفته است. این معماری نوعی فناوری الهام گرفته از طبیعت است که الگوهای طبیعی عیناً در آن تکرار میشود.

**

شما سنگ، چوب وبتن را به کار میگیرید و با این مصالح خانه ها و محلها را می سازید، این یعنی ساختمان سازی ، کاردانی و مهارت در کار است.

ولی ناگهان شما در قلب من تاثیر می گذارید،به من خوبی میکنید، من خوشحال می شوم و می گویم:" این زیباست" ، این یعنی معماری ،هنر در آن وارد می شود.

"خانه من قابل استفاده است . از شما متشکرم، همانگونه که بایستی از مهندسین راه آهن یا خدمات تلفن متشکر باشم.شما در قلب من تاثیر نگذاشتید.

" ولی فرض می کنیم دیوارها به طرف آسمان سربلند کرده اند به طوری که مرا تحت تاثیر قرارمی دهند ، منظور شما را در می یابم.حالت فکری شما لطیف ، سرد ، زیبا و با شکوه بوده است. این را سنگهایی که به پا داشته اید به من می گویند. شما مرا به ّن مکان جلب می کنید و چشمان من آن را می نگرند. آنها چیزیی را می بینند که نمایشگر یک فکر است. فکری که نه با صدا یا کلام بلکه تنها به وسیله اشکالی که در رابطه معینی با یکدیگر قرار دارند آشکار می شود. این اشکال به گونه ای هستند که در نور به وضوح نمایان می گردند. روابط بین آنها لزوما ربطی به قابل استفاده یا در خور تشبیه بودن را ندارد و آنها آفرینش ریاضی ذهن شما هستند. آنها زبان معماری اند. با استفاده از مصالح خام و شروع از شرایطی که کمابیش متکی بر سودمندی هستند ، شما روابط معینی را به وجود آورده اید که احساسات مرا بر انگیخته است.

این یعنی معماری."

لوکور بوزیه

**

 Ù„وکوربوزیه :

چشمهایی که نمی بینند زیبایی نوین عصر حاضر را.

**

لوکوربوزیه :

 “من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است Ùˆ مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد.”   

**

لوکوربوزیه:

 “اینکه معماری در لحظهای از خلاقیت بوجود میآید، یک حقیقت انکارناپذیر است، زمانی Ú©Ù‡ ذهن درگیر چگونگی تضمین استحکام یک ساختمان Ùˆ نیز تأمین خواستههایی برای آسایش Ùˆ راحتی است، برای رسیدن به هدفی متعالیتراز تأمین نیازهای صرفاً کارکردی برانگیخته میشود Ùˆ آماده میگردد تا تواناییهای شاعرانهای را به معرض نمایش گذارد Ú©Ù‡ ما را برمیانگیزانند Ùˆ به ما لذت Ùˆ سرور Ù…ÛŒ بخشند.”

  **

میس ون دروهه :

 Ù…عماری زمانی آغاز میشود Ú©Ù‡ شما دو آجر را با دقت پیش هم میگذارید.

**

تادائو آندو:

 " Ø®Ù„اقیت حقیقی Ú©Ù„ زندگی را شامل میگردد Ùˆ به وسیله ابزارهایی از شهود بیان میشود Ú©Ù‡ فراسوی منطق Ùˆ آن چیزی است Ú©Ù‡ زبانهای دیگر قادر به ابراز آن هستند. "

**

سانتیاگو کالاتراوا:

  " هندسه شالوده Ùˆ مبنای ادراک معماری است. من از طریق هندسه به اثر خود دست مییابم. در شناخت جهان معماری، زبان هندسه مانند زبان سازه اهمیت دارد. هر دوی آنها در کنار خواص مصالح Ùˆ عالم طبیعت، برای من سرچشمههای زاینده Ùˆ مهم الهام هستند. "

**

فرانک گری:

     " Ù…Ù† بیشتر وقتم را صرف کارفرماها میکنم. زیرا معتقدم این کار ما را به پیش میبرد Ùˆ آنها هم به آنچه Ú©Ù‡ میخواهند، میرسند Ùˆ از کار احساس رضایت میکنند. این روند باعث میشود آنها بدانند Ú©Ù‡ شما مسائل آنها را میشنوید. همچنین این تعامل موقعیت ابداع را برای شما فراهم میآورد . "

**

لوئیجی اسنوزی:

" زیر بار مسئولیت شانه خالی نکن ،خودت را با فرم درگیر کن.در فرم است که تو انسان را باز خواهی یافت. "

**

آلبرتو پرز گومس :

" Ø­ØªÛŒ دیدگاه ریاضیدانی چون مندلبروت از معماری همانند دیدگاه پرنس چارلز تقلیدی کهنه است.

میس ونده رو :هیچ کس نمیتواند هر صبح دوشنبه یک سبک معماری جدید اختیار کند."

**

میس ونده رو :

" ØªØ±Ø¬ÛŒØ­ میدهم خوب باشم تا جالب توجه."

**

ژان نوول :

 " هر موقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است. "  

**

 Ø¨Ø±Ù†Ø§Ø±Ø¯ چومی :

 “مسابقات معماری خوب نیستند،چون برای مسابقه باید سریع کار کرد. البته باید در مسابقه شرکت کنید تا بتوانید کار بگیرید، اما برای بسط Ùˆ تفصیل طرح معماری، این بهترین راه نیست.”  

**

فیلیپ جانسون :

 " من از تعطیلات متنفرم. اگرشمامیتوانید ساختمانهایی را بسازید، چرا بایددر کنار دریا بنشینید؟ " 

**

 Ù¾ÛŒØªØ±Ø¢ÛŒØ²Ù†Ù…Ù†:

 “مدرنیستها مدعی هستند Ú©Ù‡ مدینه فاضله را باید در آینده جستجو کرد، پستمدرنیستها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند؛ ولی به اعتقاد من، معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند؛ معماری امروز ما باید منعکسکننده شرایط ذهنی Ùˆ زیستی جامعه امروز ما باشد.”

**

ریچارد راجرز:

 "ساختمان ها صرفاً کالا نیستند. آنها مانند پرده ای پشت صحنه زندگی ما را در شهر Ù…ÛŒ­Ø³Ø§Ø²Ù†Ø¯. معماری هنر Ø´Ú©Ù„ دادن به آن چیزی است Ú©Ù‡ ما مرتباً در آن به نمایش میپردازیم، چرا Ú©Ù‡ به خلق محیطی میپردازد Ú©Ù‡ تمامی جزئیات روزانه زندگی ما در آن اتفاق Ù…ÛŒ افتد.”  

**

لویی کان:

" Ù¾Ø±ÙˆÚ˜Ù‡Ø› یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم.” 

**

لویی کان:

 “معماری وجود خارجی ندارد. تنها اثر معماری است Ú©Ù‡ وجود دارد. معماری در ذهن موجود است. شخصی Ú©Ù‡ یک کار معماری انجام میدهد، در حقیقت آن را به روح معماری عرضه میکند . . . روحی Ú©Ù‡ سبک نمیشناسد، تکنیک نمیشناسد، متد نمیشناسد Ùˆ تنها منتظر آن است Ú©Ù‡ خود را به معرض نمایش بگذارد. بدین ترتیب معماری تجسم واقعیات غیر قابل سنجش میباشد.”  

 **

 Ø¢Ù„وار آلتو:

 “معماری ارگانیک نمیتواند نام شیوه ای خاص در معماری باشد، چرا Ú©Ù‡ معماری نیز مانند زندگی ناچار است در حوزه ارگان های موجود جلوه کند Ùˆ اصولاً زندگی ارگانیک به معماری ارگانیک نیازمند است.”

**

رم کولهاس:

 “معماری فعالیتی صرفاً در جهت پاسخگویی به نیازهای کارفرماها نیست، بلکه معماری فعالیتی است Ú©Ù‡ تولید دانش Ù…ÛŒ کند.”  

 **

رابرت ونتوری:

 “فضا را فراموش کنید ØŒ همچنین سازه Ùˆ اینگونه حرفها را ØŒ دنبال ارتباط ØŒ تمثیل Ùˆ تصویر سازی مفهومی باشید .”  

**

سرنیکولاس پوزنر:

“آلونک چتری دوچرخه یک ساختمان است Ùˆ کلیسای لینکلن (Lincoln Cathedral) نمونه ای از معماری Ù…ÛŒ باشد. تقریباً هر چیزی Ú©Ù‡ فضا را به میزان کافی برای انسان محصور Ù…ÛŒ کند تا آدمی به درون آن نقل مکان کند، یک ساختمان است. اصطلاح معماری تنها ساختمانهایی را در برمی گیرد Ú©Ù‡ با هدف برخورداری از جاذبه زیبایی شناسانه طراحی شده اند.” 

**

آدولف لوس :

 “زمانی Ú©Ù‡ ما با یک تپه Ùˆ توده خاک به طول شش فوت Ùˆ عرض سه فوت در جنگل روبرو میشویم Ú©Ù‡ با استفاده از بیل به Ø´Ú©Ù„ یک هرم روی هم انباشته شده است، به فکر فرو میرویم Ùˆ چیزی در درون ما میگوید: اینجا کسی دفن شده است. آن توده خاک معماری است .” 

**

اتین لویی بوله:

 “معماری چیست؟ آیا من آن را همسو با ویتروویوس به عنوان هنر ساختمان تعریف خواهم کرد؟ نه. این تعریف دارای یک اشکال اساسی است. انسان برای ساختن باید از تصور خود استفاده کند. نیاکان ما کاشانهشان را تنها پس از اینکه Ø´Ú©Ù„ آن را تصور میکردند، میساختند. این فرآورده ذهنی Ùˆ خلاقیت هست Ú©Ù‡ معماری را تشکیل میدهد، اینک ما میتوانیم آن را به عنوان هنر تولید هر نوع ساختمان Ùˆ به حد کمال رساندن آن تعریف کنیم. بدین ترتیب هنر ساختمان تنها یک هنر ثانوی است Ú©Ù‡ به نظر میرسد برای نامیدن بخش علمی معماری مناسب باشد.”  

**

ویلیام موریس:

“معماری شامل تمام محیط فیزیکی است Ú©Ù‡ زندگی بشری را احاطه میکند Ùˆ تا زمانی Ú©Ù‡ عضوی از اجتماع متمدن هستیم، نمیتوانیم از معماری خارج شویم، زیرا معماری عبارت است از مجموعه تغییرات Ùˆ تبدیلات مثبتی Ú©Ù‡ هماهنگ با احتیاجات بشر روی سطح زمین ایجاد شده است Ùˆ تنها صحراهای دست نخورده از آن مستثنی هستند.”  

 **

جان راسکین:

“تعریف درست معماری بطوریکه آن را از یک مجسمه متمایز کند، عبارت است از هنر طراحی مجسمه برای یک مکان خاص Ùˆ جانمایی آن در آنجا بر اساس مناسبترین اصول Ø³Ø§Ø®ØªÙ…ان.”

 **

ژاک دریدا:

“وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیرها غافل Ù…ÛŒ­Ù…انیم، فرهنگ Ùˆ شیوه­Ù‡Ø§ÛŒ قومی هر لحظه تغییر Ù…ÛŒ­Ú©Ù†Ø¯ پس روش ساختارگراها نمی­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ صحیح باشد Ùˆ یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی­Ú©Ù†Ø¯ØŒ زیرا مولف آن متن حضور ندارد Ùˆ هر بیننده Ùˆ یا هرکس Ú©Ù‡ آن متن را قرائت کند، Ù…ÛŒ­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ دریافتی متفاوت از قصد Ùˆ هدف مولف داشته باشد.”  

**

ژان نوول:

" هر Ù…وقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است. "

**

ریچارد مه یر:  

" Ø§Ø«Ø± معماری مثل فرزند یک معمار است Ú©Ù‡ معمار تمام آموخته ها Ùˆ تجربه های خود را در اختیار آن قرارمی دهد. وقتی Ú©Ù‡ اثر معماری ساخته شد دیگر زندگی خاص خودش را دارد Ùˆ معمار هم آرزو Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ زندگی خوبی داشته باشد...  

**

گفتگو بارنتسو پیانو: لامپوگنانی و ایوی، ترجمه نسرین دهقانی

معماریچیست؟ 
" Ù…عماری هنری جدا از واقعیت نیست؛ معماری حقیقی، نقاشی حقیقی، شعر حقیقی Ùˆ موسیقی حقیقی هرگز صرفاً انتزاعی نبوده است. ... معماری در مرز است، مرز بین هنر Ùˆ مردم‌شناسی، بین جامعه Ùˆ علم، بین تکنولوژی Ùˆ تاریخ. ... معماری خیال‌پردازی Ùˆ سمبولیسم، معناشناسی Ùˆ هنر روایت‌کردن داستان است. معماری ترکیبی جالب از این چیزهاست Ùˆ گاهی اوقات انسان‌گرایانه Ùˆ گاهی اوقات مادی‌گرایانه است. "

**

 ÙØ±Ø§Ù†Ú© لوئید رایت :

" معمار بایستی یک پیامبر باشد ... یک پیامبر به مفهوم واقعی کلمه ... اگر او قادر نباشد حداقل ده سال جلوتر را ببیند، نمی­ØªÙˆØ§Ù† او را یک معمار نامید. "

 **

فرانك لوئید رایت :

پزشكان بسیار راحت از معماران هستند، چون این فرصت را دارند كه اشتباه خود را دفن كنند.

**

 ÙÛŒÙ„یپ جانسون :

"معماری ، هنر چگونه صرف كردن فضاست "

."Architecture is the art of how to waste space"

 

**

 Ù…یس ونده رو :

هیچ کس نمیتواند هر صبح دوشنبه یک سبک معماری جدید اختیار کند.

**

تادائو آندو :

معماری، ساختن فضا و بالاتر از همه ساختن یک مکان است، که مانند شالوده فضا عمـل می کند.

 

**

تادائو آندو :

معماری باید کاملاً با اطراف هماهنگی داشته باشد

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016